Sanofi CEO: Genzyme is 'Stonewalling'

Aug. 30, 2010